چکیده مطلب:

  • معنی دیامتر در سونوگرافی چیست
  • دیامتر در بارداری به چه معنا است؟
  • اندازه طبیعی دیامتر در سونوگرافی کلیه و کبد چقدر است؟

دیامتر در بارداری چیست

معنی و منظور از دیامتر در بارداری، قطر بین دو استخوان پاریتال (آهیانه) جنین (biparietal diameter) یا BPD است.

به زبان ساده تر قطر بین دو استخوان پاریتال، بزرگترین قطر بدن جنین است که باید از لگن مادر عبور کرده و وارد دهانه رحم برای زایمان شود. در ماه های پایانی بارداری، با معاینه قطر دهانه لگن مادر و سپس تطابق با دیامتر (BPD) توسط پزشک متخصص زنان مشخص می شود که آیا سر جنین با اندازه دیامتر، قابلیت عبور از کانال زایمان را دارد و یا خیر؟

بنابراین با اندازه گیری شاخص BPD توسط متخصص زنان، مشخص می شود که آیا امکان انجام زایمان طبیعی برای مادر وجود دارد یا خیر. دیامتر دو استخوان پاریتال (BPD) یکی از پارامترهای اساسی بیومتریک برای ارزیابی اندازه جنین است که همراه با دور سر (HC)، دور شکم (AC) و طول استخوان ران (FL) برای برآورد وزن جنین استفاده می شود. لازم به ذکر است که در سه ماهه دوم بارداری از دیامتر در سونوگرافی برای تخمین سن حاملگی و تاریخ زایمان (EDD) نیز استفاده می شود.

دیامتر در سونوگرافی

دیامتر در سونوگرافی

دیامتر در برخی از وب سایت های فارسی زبان نیز به شکل زیر آمده است که ما برای شما در این قسمت نیز اضافه می کنیم.

تطابق اندازه‌های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی:

  • دیامتر: در انسان، رشد مخچه ممکن است کمترین تاثیر را از تاخیر رشد داخل رحمی (IUGR) بپذیرد، بنابراین اندازه گیری دیامتر عرضی مخچه می تواند به عنوان معیار اندازه گیری مناسب جهت تعیین سن حاملگی جنین مبتلا به IUGR استفاده شود. مطالعه حاضر با هدف نقش اندازه گیری TCD در تعیین سن جنین های با تاخیر رشد داخل رحمی انجام شد.
  • روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 35 زن باردار دارای شکم کوچک و با احتمال جنین مبتلا به IUGR مراجعه کننده به بخش سونوگرافی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد. ابتدا سن حاملگی آنها بر اساس آخرین قاعدگی (LMP) مشخص و سپس بیمار سونوگرافی شده و سن حاملگی نیز بر اساس اندازه گیری قطر عرضی مخچه (TCD) و سایر پارامترهای روتین سونوگرافی مشخص و در پایان نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی زوجی، ویلکاکسون، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  • یافته ها: بین سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر TCD با سن حاملگی بر اساس LMP تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 p). همچنین، سن حاملگی برآورد شده توسط پارامتر TCD به طور معناداری بیشتر از سن حاملگی بر اساس پارامترهای BPD و FL بود (05/0> p).
  • نتیجه گیری: بهره گیری از پارامتر دیامتر عرضی مخچه (TCD) در برآورد سن دقیق جنین های مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی می تواند مطمئن و قابل استناد باشد.

معنی دیامتر در سونوگرافی چیست

دیامتر که در معنی لغوی به معنای قطر یا ضخامت است. منظور از دیامتر در سونوگرافی اندازه ضخامت یا قطر هر اندامی است که در تشخیص سونوگرافی برای سلامت یا بیماری، مورد بررسی قرار گیرد. مثلا معنای دیامتر در بارداری میتواند ضخامت کیسه حاملگی (Sac) باشد.

یک تخمدان طبیعی بین 2/5 تا 5 سانتی متر طول، و 1/5 تا 3 سانتی متر عرض و 0/6 تا 1/5 سانتی متر ضخامت دارد.

اندازه طبیعی دیامتر کبد

پزشکان از روش سونوگرافی برای تعیین اندازه یا دیامتر کبد استفاده می شود به این دلیل که وقتی کبد بیش از حد بزرگ شده باشد، پزشک متخصص می تواند این بزرگ شدن را روی اشعه ایکس تشخیص دهد. میانگین ​​اندازه طبیعی دیامتر کبد در بزرگسالان 14 سانتی متر است که اگر اندازه کبد از حد طبیعی بیشتر باشد می تواند نشانگر بیماری های جدی کبدی باشد.

منابع

https://niniplus.com/

https://radiopaedia.org/

https://ijogi.mums.ac.ir/

https://www.medscape.com/

ijogi.mums.ac.ir/article_12834.html

به این صفحه چه امتیازی میدی؟؟
  [کل: 12 میانگین: 4.5]